Algemene Voorwaarden

 1. Definities
  1. Opdrachtnemer: Coaching op poten vertegenwoordigd door Eline de Ruijter en Pampus.
  2. Opdrachtgever: Degene die de diensten van Coaching op poten aanvraagt voor de cliënt.
  3. Diensten: De werkzaamheden of diensten die door de opdrachtnemer ten behoeve van de opdrachtgever en/of cliënt worden uitgevoerd.
 2. Toepasbaarheid
  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, tenzij hiervan door partijen uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.
 3. Aangaan van de overeenkomst
  1. Overeenkomsten kunnen mondeling en schriftelijk worden aangegaan. Denk hierbij aan maar niet gelimiteerd aan; e-mail, whatsapp, telefonisch.
  2. De overeenkomst is bindend nadat de persoonlijke gegevens en de data van de sessies akkoord zijn bevonden door beide partijen en opdrachtgever de algemene voorwaarden van opdrachtnemer heeft ondertekend.
 4. In aanmerking komen voor de sessies
  1. Opdrachtgever geeft aan geïnteresseerd te zijn in de diensten van opdrachtnemer.
  2. Opdrachtnemer bepaalt wanneer een cliënt in aanmerking komt voor de sessies d.m.v. een intake.
  3. In geval van gevaarlijk of onbehoorlijk gedrag van cliënt of opdrachtgever richting opdrachtnemer of door een mis match, behoudt opdrachtnemer zich het recht voor om de sessies te beëindigen en eventueel de overeenkomst te ontbinden.
  4. De tijden van de sessies zullen in overleg ingepland worden.
  5. Tijdens iedere sessie is opdrachtgever aanwezig, of direct bereikbaar in geval van minderjarig en/of moeilijk verstaanbaar gedrag hoort de contact persoon altijd bereikbaar en indien gewenst direct aanwezig te kunnen zijn.
  6. Er is altijd iemand bereikbaar in gevallen van nood, dit telefoonnummer dient ook doorgegeven te worden aan de opdrachtnemer.
  7. Opdrachtnemer zal tijdens de intake aangeven of zij een vertegenwoordiger/begeleider/voogd of anderzijds bij de komende sessies aanwezig te willen hebben.
  8. Opdrachtnemer staat het vrij om de sessie niet te laten starten of vroegtijdig te beëindigen op het moment dat er niet voldaan wordt aan de vraag om een vertegenwoordiger bij de sessies aanwezig te hebben.
 5. Annuleren en vervallen van sessies
  1. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om ten allen tijde een sessie te kunnen annuleren indien zij dit nodig acht.
  2. Bij annulering door een van beide partijen wordt in overleg een nieuwe datum bepaald.
  3. Opdrachtgever dient voor vrijblijvende annulering van een sessie een termijn van ten minste 24 uur in acht te nemen. Deze annulering dient via email geannuleerd te worden door de werkgever. Wordt opzegging gedaan binnen 24 uur voor de sessie dan wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht als was de sessie doorgegaan.
  4. Een sessie komt te vervallen indien de cliënt; niet binnen 15 minuten na het afgesproken tijdstip op de afgesproken plaats is én er niet naar opdrachtnemer opgaaf is gedaan van een geldige reden. Opdrachtnemer bepaalt in welke gevallen de gereserveerde tijd alsnog in rekening wordt gebracht.
  5. Bij langdurige ziekte of afwezigheid van een van beide partijen kunnen er in overleg nieuwe afspraken gemaakt worden.
 6. Ontbinding van de overeenkomst
  1. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om ten allen tijde de overeenkomst te ontbinden.
  2. Opdrachtgever kan de overeenkomst ontbinden met een in acht te nemen termijn van 24 uur voor de eerstvolgende sessie. Wordt deze termijn niet in acht genomen dan worden de kosten van de eerstvolgende sessie gewoon in rekening gebracht.
  3. Aan het ontbinden van de overeenkomst zijn geen kosten verbonden mits wordt voldaan aan punt 6.2.
 7. Aansprakelijkheid
  1. Opdrachtnemer is in geen geval aansprakelijk voor besmetting of gebreken van de cliënt of diens omgeving.
  2. Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het uitblijven van resultaten.
  3. Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade toegebracht aan opdrachtnemer door cliënt.
  4. Opdrachtgever dient er rekening mee te houdend dat Pampus op vers vlees dieet staat, opdrachtnemer kan hier niet voor aansprakelijk gesteld worden.
  5. Mits er op locatie wordt gewerkt dient werkgever een schone locatie aan te leveren. Er mag geen medicatie of andere schadelijke producten op de grond en/of binnen het bereik van pampus zijn. Eten dient ook uit het bereik van Pampus te zijn.
 8. Reiskosten
  1. Wanneer opdrachtnemer buiten de aangegeven locatie vermeld op de website zal moeten werken, zullen er reiskosten in rekening worden gebracht. indien dit gewenst is en op verzoek van de opdrachtgever kunnen het aantal km op de factuur vermeld worden.
 9. Betaling en factuur
  1. Wanneer met de opdrachtnemer een sessie heeft plaats gevonden zal er een betaalverzoek en/of een factuur uitgestuurd worden, deze dient binnen 14 dagen betaald te worden.
  2. Op verzoek van opdrachtgever kan er een factuur gemaakt worden, de factuur kan ik niet ingediend worden bij zorgverzekeringen of andere instanties.

Wij gebruiken cookies om u de beste ervaring te geven op onze website.